Nieuwsbrief 10 aan alle leden, het team voor democratie en vernieuwing van Nivra stelt zich voor!

Geachte Collega,

 

Het is onvermijdelijk dat openbaar accountants relatief sterk vertegenwoordigd zijn in het NIVRA-bestuur.

Deze uitspraak van het NIVRA legt de kern bloot van het volgende probleem. De AFM heeft het toezicht overgenomen over hooguit 2.000 wettelijke controleurs. De overige 12.000 leden zijn door het Ifac vrijgesteld van alle COS-regels en toetsing. Desondanks merkt het NIVRA een substantieel deel van deze 12.000 'vrijgestelde' accountants aan als openbaar accountant. Het recentelijk gepresenteerde advies van de redactiecommissie VGC, waarin een onduidelijk 'derden'criterium is opgenomen, biedt geen oplossing. Hierdoor worden bijvoorbeeld alle ‘samenstellers’ nog steeds als openbaar accountant aangemerkt. De wijze waarop Nivra kwaliteit definieert betekent naar de mening van veel collega's vooral een concurrentiemiddel om goedkoper werkende collega's uit de RA-markt te werken. Tenslotte stelt de VGC RA-loze afdelingen van grote kantoren die eveneens 'derdenwerk' doen, wél vrij van alle accountantsregelgeving. Wij van de Stichting Wakkere Accountant (SWA) willen dit tegengaan. Wij kunnen niet accepteren dat het beleid van de NIVRA belangentegenstellingen genereert en oneerlijke concurrentie tussen haar leden sanctioneert.

Het Team voor Democratie en Vernieuwing bij Nivra stelt zich aan u voor!

Het huidige Nivra-bestuur wil niet meewerken om de invloed van grote kantoren te beperken. Daarom hebben wij voor de komende ledenvergadering van 12 december in Almere de verkiezing van 10 bestuurskandidaten voor u geagendeerd. Met 10 nieuwe leden bent u in staat om de huidige bestuursimpasse te doorbreken. Ook voor de functies van voorzitter en vice-voorzitter hebben wij namens u tegenkandidaten gesteld, evenals voor de twee aftredende bestuursleden. Uw nieuwe team is door maar liefst 80 van uw collega's samengesteld. Het heet daarom: 'team voor democratie en vernieuwing'. Het omvat 3 'samenstellers' en 7 Finad-leden. Dat betekent: met u terugkeren naar een NIVRA dat oog heeft voor de belangen van iedereen! Dus ook u! In deze Nieuwsbrief leggen wij uit waarom.Wat wil dit team bereiken?

De Stichting Wakkere Accountant heeft namens ruim 40 leden 7 moties ingediend. Het team wil zich inzetten om al deze 7 moties binnen een jaar uit te voeren. De vakgroep openbare accountants (OPAK) waarin de BIG-Four de toon aangeeft, hoort evenredig deel uit te maken van het Nivra-Bestuur. Qua vernieuwing sluit de kamerstructuur ook goed aan op de belangen van grote kantoren. Die zitten niet te wachten op nieuw toezicht van Nivra op hun niet-AFM-gecontroleerde afdelingen. Het kleine amendement op de VGC, de voorstellen ook output-PE toe te laten en een coachende toetsing bij signalen te introduceren, nemen de grootste bezwaren weg tegen de VGC, PE en de huidige CTK-toetsing. Onvoorspelbare achteraf interpretaties met grote gevolgen van de termen "assurance" en "derden" belang voor interne, overheids en accountants in business, worden met dit kleine amendement voorkomen. Ook het onderscheid tussen openbare en overige accountants maakt dit amendement volstrekt duidelijk. Iedereen staat het vrij om openbaar accountant volgens de VGC te blijven, ook zonder AFM-inschrijving. Alle andere collega's komen in deel C van de VGC maar kunnen zich desgewenst commercieel als accountantskantoor blijven presenteren. Op termijn moet de VGC kort, bondig en voor iedereen duidelijk worden. Geef het team een jaar het vertrouwen om deze noodzakelijke vernieuwingen te bewerkstelligen.

De belangrijkste vernieuwing betreft echter de kern van democratie. Een lid dat ter vergadering een motie indient en stemming verzoekt, moet niet apriori worden afgescheept tenzij volstrekt duidelijk is dat een overgrote meerderheid de motie afwijst. Meer dan 40 leden die een ledenvergadering willen bijeenroepen over welk onderwerp dan ook, moeten medewerking krijgen van Nivra en geen tegenwerking zoals nu. Meer dan 40 leden die rectificatie verlangen van communicatie door Nivra aan alle leden zonder deugdelijke grondslag, moeten antwoord krijgen + de gevraagde rectificatie. Professioneel gedrag en goede manieren zijn onverenigbaar met het niet beantwoorden van correspondentie van belangrijke ledengroeperingen. Het team zal geen verordeningen presenteren als verbetering terwijl het een verslechtering is, zoals bijvoorbeeld de door Nivra gepresenteerde ontwerp-Verordening op de Ledenvergadering. Als een commissie moet worden ingesteld met een opdracht en/of samenstelling waardoor de uitkomst van het "due process" bij voorbaat min of meer vast staat, zal het team eventuele verborgen bedoelingen aan alle commissie- en Nivra-leden communiceren en niet verzwijgen. Geef het team een jaar het vertrouwen om echte democratie binnen Nivra te realiseren.


Laat uw stem woensdag 12 december 2007 niet verloren gaan!

Hopelijk zult u zelf naar deze 'bijzondere' ledenvergadering willen komen. Daartoe moet u zich bij Nivra aanmelden. Via ons online aanmeldingsformulier kunt u opgeven stemvolmachten mee te willen nemen of alleen een stemvolmacht af te willen geven. Bedenk bij dit laatste dat wanneer meer symphatisanten als volmachtnemer naar de laatste ledenvergaderingen waren gekomen, de oppositie bijna iedere stemming glansrijk had gewonnen. Nu het gaat om uw democratische grondrechten en relatief grote jaarlijkse tijd- en kostenbesparingen, zult u hopelijk zelf naar deze "bijzondere" ledenvergadering willen komen. Als u het stemformulier invult, krijgt u t.z.t vanzelf emails met de benodigde instructie, formulieren en de namen van volmachtnemers en volmachtgevers. Wij rekenen ook op de stemmen van medewerkers bij grote kantoren. Door pensionering of ontslag is het statistisch gezien bijna zeker dat ze hun (post-actieve) carrière buiten het openbaar beroep voortzetten.

 

U kunt het werk van de Stichting Wakkere Accountant ook financieel steunen. Daartoe vragen wij al onze symphatiserende collega's (er zijn er veel die nog niet doneerden) een donatie van 100 Euro (meer mag ook) over te maken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur SWA,

Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.